ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΗ επιχείρησή μας προκειμένου να εξασφαλίσει την άριστη ποιότητα των προϊόντων της, εφαρμόζει πρόγραμμα HACCP, το οποίο αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση της επικινδυνότητας και της σοβαρότητας, καθώς και στον έλεγχο των μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια παραγωγής ενός τροφίμου, από την προμήθεια των πρώτων υλών μέχρι την τελική κατανάλωση του προϊόντος.


 

Το σύστημα HACCP αποτελείται από τις ακόλουθες αρχές: 

1) Τον προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με την παραγωγή σε όλα τα στάδια, αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης και της σοβαρότητας των κινδύνων και προληπτικός έλεγχος. 
2) Τον προσδιορισμό των σημείων ή διεργασιών (CCP) που μπορούν να ελεγχθούν, για να εξαφανίσουν έναν κίνδυνο ή να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εμφάνισής του. 
3) Τον καθορισμό των κρίσιμων ορίων, που πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε CCP βρίσκεται υπό έλεγχο. 
4) Την εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης των CCPs και των κρίσιμων ορίων τους. 
5) Τον καθορισμό των διορθωτικών ενεργειών, που πρέπει να πραγματοποιούνται, όταν το σύστημα παρακολούθησης δείχνει ότι ένα CCP βρίσκεται εκτός ελέγχου. 
6) Την εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος αρχειοθέτησης και καταγραφής του σχεδίου HACCP. 
7) Τον προσδιορισμό των διαδικασιών επαλήθευσης, που επιβεβαιώνουν ότι το σύστημα HACCP λειτουργεί σωστά.